Overblijven


aanmelden

Alle kinderen van de Mariaschool kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang.
De opvang vindt plaats in hun eigen lokaal. Overblijfmedewerkers houden toezicht terwijl de kinderen hun zelf meegebrachte lunch opeten en daarna buiten gaan spelen.
De medewerkers die toezicht houden, worden jaarlijks geschoold. Van ieder van hen hebben we een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 
Door middel van een aanmeldingsformulier kunt u aangeven of uw kind wel of niet overblijft.
Mocht een kind (om wat voor redenen dan ook) geen gebruik maken van de vaste overblijfdag, dan moet dit van tevoren, middels een briefje, doorgegeven worden aan de leerkracht. 

De kosten voor het overblijven zijn € 27,50 voor een 20-rittenkaart. Een overblijfdag zonder rittenkaart kost €2,- per keer.
 
De opbrengst is grotendeels bestemd voor een onkostenvergoeding voor de overblijfmedewerkers en  gedeeltelijk voor aanschaf van speelgoed en spelmateriaal e.d. voor de kinderen.
 
Het bedrag voor de 20-rittenkaart kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL71 RABO 035.82.38.110  t.n.v. Oudervereniging R.K. Basisschool “Maria”, onder vermelding van de naam van het kind en de groep/locatie waarin het zit.
Alleen voor los overblijven kan met gepast geld betaald worden bij de groepsleerkracht.
 
Voor inlichtingen en/of aanmelding van nieuwe overblijfouders:
Carla van Leeuwen     tel. 015-2614927 (ONP)
Inge van Rossum        tel. 015-2132429 (Lint)
 
Bij onvoldoende overblijfmedewerkers worden er, in overleg, hulpouders ingeschakeld.
 
Overblijven moet zowel voor de kinderen als de overblijfmedewerkers gezellig zijn. Dit betekent dat er regels zijn, waaraan de overblijvers zich moeten houden.

 

 • Alle groepen eten hun boterham op in hun eigen klas, of bij de desbetreffende overblijfmedewerker
 • Géén lollies of kauwgom en niet teveel snoep meegeven a.u.b.
 • Bij slecht weer blijven alle groepen in hun eigen lokaal bij de desbetreffende overblijfmedewerker.
 • Bij mooi weer spelen de kleuters op beide locaties op de kleuterspeelplaats.
 • De groepen 3 en 4 van locatie ONP gaan bij mooi weer en onder begeleiding van een overblijfmedewerker geregeld naar de speeltuin.
 • De groepen 5 t/m 7 van locatie ONP blijven bij mooi weer op het schoolplein en groep 8 gaat op eigen gelegenheid naar het voetbalveldje. (Hiervan worden de ouders aan het begin van het schooljaar op de hoogte gesteld.)
 • De groepen 3 t/m 8 van Het Lint blijven bij mooi weer in principe op de speelplaats, maar gaan ook wel eens naar een speeltuintje in de wijk.
 • Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn de overblijfmedewerkers verantwoordelijk en in die uren gelden dezelfde gedragsregels als onder schooltijd.
 • Tijdens het overblijven wordt er niet in de poppenhoeken gespeeld.
 • De oudere kinderen maken na het eten de tafels netjes schoon.
 • Rustig lopen in het schoolgebouw.
 • Bij mooi weer gaan we allemaal om 12.30 uur naar buiten.
 • Tijdens het spelen op beide locaties blijven de kinderen binnen de hekken.
 • Het speelmateriaal van de kleuters blijft op de kleuterspeelplaats.
 • Speelmateriaal moet na afloop weer worden opgeruimd.
 • Geen gebruik van ballen.
 • Ongeoorloofd gedrag t.o.v. medeleerlingen en overblijfmedewerkers wordt gemeld bij de leerkracht en in het logboek opgeschreven.
 • Geeft een kind regelmatig problemen, dan krijgt het kind een gele kaart. Op deze kaart wordt vermeld wat er tijdens het overblijven is gebeurd. Dit wordt doorgegeven aan de leerkracht. De leerkracht bespreekt dit met u en het kind. De gele kaart komt dan weer getekend terug op school en gaat in de overblijfmap. Mocht een kind drie maal een gele kaart gekregen hebben, dan wordt besloten het kind voor een bepaalde periode niet te laten overblijven.

 
Wij hopen dat u deze regels met uw kind(eren) doorspreekt. Het schoolteam zal deze regels eveneens onder de aandacht van de kinderen brengen.